ข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. กระเป๋าเดินทางภายใต้ยี่ห้อของ Bluelight Group จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น
2. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรรีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครอง การรับประกันสินค้า
3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าปกติ 2 ปี และสินค้าจัดรายการ 1 ปี หากลูกค้านำสินค้ามาที่ศูนย์บริการ Luggage Care หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใดๆ บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน
หมายเหตุ สินค้าปกติ เมื่อมีการนำมาจัดรายการ สินค้าจะเปลี่ยนระยะเวลาการรับประกัน จาก 2 ปีเป็น 1 ปี
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน
5. ระยะเวลาซ่อมปกติ 15-30 วัน ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า อาจใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด ซึ่งหากลูกค้าต้องการใช้กระเป๋าเดินทางด่วน ในช่วงระหว่างรอ ทางบริษัทมีกระเป๋าสำรองไว้บริการ โดยขอติดต่อรับบริการได้ที่ Luggage Care Center โทร.02-243-5433-5 6. ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะรับประกัน หรือการรับประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการสินค้าแต่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม
7. ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานขายโทรแจ้งให้มารับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว
8. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป่าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้
9. ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกระเป๋าทันทีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุดลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋าผ่านศุลกากร ( บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ลูกค้าควรรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านได้โดยสารมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทาง การรับประกันจะรวมเฉพาะ ปัญหาด้านการผลิต และ วัสดุอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพในการรับประกันเท่านั้น
10. ทางบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

เงื่อนไข และข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า
1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดความระมัดระวังจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก บุบ ยุบ รอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผลขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งานหรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลุกค้าหลงลืมหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้
2. การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น
Back to top