How to Claim

กรณีสินค้าชำรุด / มีตำหนิจากการผลิต
  • สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า
  • ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งาน
  • เปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อทาง Line ID: @bbag  หรือ โทรศัพท์ 0-2243-5433-5

กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า
  • หากลูกค้าไม่พอใจรุ่นและสีของสินค้าที่สั่งไป สามารถขอเปลี่ยนสีหรือรุ่นได้ใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า
  • ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และ ค่าส่วนต่างราคาตามจริง (ถ้ามี)
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งาน
  • เปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อทาง Line ID: @bbag  หรือ โทรศัพท์ 0-2243-5433-5
Back to top